Home - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Zrunek Gummiwaren GmbH


Zpracováváme vaše osobní údaje, které patří do následujících kategorií údajů: např. kontaktní údaje, údaje o smlouvách, zúčtovací údaje, údaje týkající se platební bonity, údaje na objednávkách, údaje týkající se odměňování atd.


Právní základ

Plnění smlouvy: Údaje, které jste již poskytli, jsou potřebné pro plnění smlouvy popř. uskutečnění opatření vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu
Právní základ, právní závazek: Údaje, které jsme od vás obdrželi, musíme zpracovat na základě právního závazku, a to pro účely realizace zakázky, a podle Spolkového řádu o daních a poplatcích (BAO) uchovávat po dobu 7 let. Nebudou-li vaše údaje poskytnuty, nebude možno dodržet tyto právní závazky.


Právní základ, oprávněné zájmy

Vaše údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí osoby, například z důvodu zpracování případných nároků ze záruky nebo ručení.


Doba uložení dat/lhůta pro jejich vymazání

Vaše data ukládáme po dobu spolupráce nejméně však na dobu předepsanou zákonodárcem.


Pověření zpracovatelé

Pro toto zpracování údajů přibíráme pověřené zpracovatele jako např. daňové poradce.


Předávání údajů

Vaše údaje předáváme například pověřeným zpracovatelům.


Kontakt

Najdete nás na této kontaktní adrese: www.zrunek.at.


Poučení o opravných prostředcích

Náleží vám zásadní práva na informace, opravu, vymazání, omezení, předání údajů a na odpor. V těchto případech se obracejte na nás. Pokud si myslíte, že zpracování vašich údajů porušuje právo na ochranu údajů nebo že jsou nějakým jiným způsobem porušeny vaše nároky vyplývající z ochrany osobních údajů, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu. V Rakousku je příslušným Orgán pro ochranu údajů (něm. Datenschutzbehörde).